Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Trzcianeckie  Towarzystwo 

Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 15

64 – 980 Trzcianka

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 


 

Informacja o otwarciu ofert

 

Trzcianeckie  Towarzystwo 

Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 15

64 – 980 Trzcianka

 

Informacja o otwarciu ofert


 


 

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - pytania i odpowiedzi

 

Trzcianeckie  Towarzystwo 

Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 15

64 – 980 Trzcianka

 

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane

506157-N-2018  z dnia 2018-01-16


 


 

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 2018-01-16

 

Trzcianeckie  Towarzystwo 

Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 15

64 – 980 Trzcianka

 

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane

506157-N-2018  z dnia 2018-01-16

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Trzcianka, 17.11.2017r

Nr sprawy  364/2017

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Trzcianeckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kopernika w Trzciance” - zakończenie realizacji:

 1.    Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

 Zakład Ogólnobudowlany  MARBUD 

 Wańkiewicz  Marcin

 os. Słowackiego 36/7

 64–980 Trzcianka

 cena oferty:  499.539,20 zł brutto  (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 20/100 groszy)

 okres rękojmi: 2 lata.

 Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.

 2.    W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA

 

1.

 

Zakład  Ogólnobudowlany  MARBUD 
Wańkiewicz Marcin

os. Słowackiego 36/7

64 – 980 Trzcianka

100,00

 

3.    W postępowaniu zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy.

4.    Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1, pkt. 1  ustawy Pzp  umowę w sprawie zamówienia  publicznego  zamierza zawrzeć po 17.11.2017 r.

PREZES  TTBS

 Mariusz  Kukuś