RODO

 

INFORMACJA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 15

 

2.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:   realizacji umowy najmu.

3.       Podstawą prawną przetwarzania danych jest: Art. 6 ust. 1b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

4.       Dane osobowe będą przetwarzane:  do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz po obowiązkowym okresie przechowywania dokumentów,  wynikającym  z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.       Odbiorcami danych osobowych są:    podmioty, które są uprawnione na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące na  rzecz Administratora usługi m.in. likwidatorzy szkód, konserwatorzy, wykonawcy, kurierzy, kancelarie  prawne.

6.       Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał:  wyłącznie upoważnionym pracownikom.

7.       Podane dane osobowe: nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8.       Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienie niepełnych danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych chyba, że jest to niezgodne z przepisami prawa.

9.       Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2