Aktualności

Ogłoszenie o konkursie

 

Trzcianka, dnia 26.02.2024 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

 1. Zamawiający – Trzcianeckie TBS – ogłasza konkurs w formie rozeznania rynku
  na wykonanie zamówień publicznych o wartości kwoty od 15.000 zł netto do 130.000 zł netto w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r. i zaprasza do złożenia oferty na:

 

wysokość stawki roboczogodziny dla robót remontowych:

 

  1. ogólnobudowlanych:

 

 • roboty ziemne,

 • roboty betonowe i żelbetowe,

 • roboty murowe,

 • roboty ciesielskie,

 • roboty dekarskie,

 • roboty izolacyjne,

 • roboty tynkowe i okładzinowe,

 • roboty posadzkowe i wykładzinowe,

 • roboty stolarskie i montażowe,

 • roboty malarskie,

 • roboty kowalsko - ślusarskie,

 • roboty rozbiórkowe,

 • roboty cząstkowe nawierzchni;

 

  1. instalacji sanitarnych;

  2. instalacji elektrycznych.

 

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Prace remontowe ogólnobudowlane, instalacji sanitarnych i elektrycznych dla budynków własnych Trzcianeckiego TBS, budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz komunalnych budynków mieszkalnych, znajdujących się na terenie gminy Trzcianka, których szacunkowa wartość dla jednego zadania będzie zawierała się w kwocie od 15.000,00 zł netto do 130.000,00 zł netto. Roboty zlecane będą sukcesywnie według bieżących potrzeb i rozliczane kosztorysem powykonawczym sporządzonym metodą kalkulacji szczegółowej przez Wykonawcę w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. Przed rozpoczęciem zadania każdorazowo będzie uzgadniany zakres i wstępny koszt zlecenia oraz termin realizacji. Roboty wykonywane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę (wartość materiałów zgodny z ceną zakupu). Wykonawca może złożyć ofertę częściową.

 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadają wiedzę i doświadczenie;

 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
  do wykonania zamówienia;

 4. mają stabilną sytuację ekonomiczną i finansową;

 

 

 

 1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: będzie uzgadniany każdorazowo przed rozpoczęciem danego zadania remontowego.

 2. Okres gwarancji/rękojmi: 5 lat.

 3. Warunki płatności: Przelew 14 dni od daty otrzymania faktury.

 4. Inne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

 

 • realizować zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi z Zamawiającym,

 • uzgadniać każdorazowo z Zamawiający ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne,

 • wykonywać przedmiot umowy z materiałów dopuszczonych do obrotu
  i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie
  z przepisami ustawy Prawo budowlane, oraz na każde żądanie zamawiającego okazać atesty, świadectwa /certyfikaty/, aprobaty i inne dokumenty stwierdzające jakość
  i dopuszczenie do stosowania użytych materiałów,

 • odpowiednio zabezpieczyć miejsce prowadzenia prac,

 • zapewnić warunki bezpieczeństwa i porządek na placu budowy zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,

 • zapewni nadzór techniczny nad realizowanymi robotami,

 • informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub opóźnienie terminu zakończenia robót,

 • po zakończeniu robót – uporządkować teren i przekazać go Zamawiającemu
  w terminie nie późniejszym niż ustalony termin odbioru robót.

 

 1. Istotne warunki umowy:

 

 • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich
  za szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót oraz szkody wynikające
  ze zniszczenia i innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu
  i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy;

 • stawka podatku VAT będzie naliczana niezależnie dla każdego zadania zgodnie
  z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

 • okres obowiązywania umowy do 31.12.2024 r.;

 • obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne:

 

 • za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz zwłokę w usunięciu wad –
  w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia umownego brutto – za każdy dzień zwłoki,

 • za odstąpienie od umowy – wynosi 15% kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

 • Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustalonej ustawowo, w razie nieterminowej zapłaty faktury przez Zamawiającego;

 

 • Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego.

 

 

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 

Należy podać stawki:

 

 • roboczogodziny bez narzutów (R) w [zł],

 • kosztów pośrednich (Kp) w [%],

 • zysku (Z(R+Kp)) w [%],

 

a następnie wyliczyć stawkę roboczogodziny z narzutami netto (RK) według wzoru:

 

RK = R + Kp + Z(R+Kp).

 

 

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

 

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu
  lub w oparciu o formularz OFERTA, stanowiący załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego;

 2. Cenę oferty należy podać cyfrowo i słownie;

 3. Formularz oferty należy wypełnić czytelną trwałą techniką;

 

 

 

 1. Kryteria oceny ofert:

 

 1. Cena.

 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji po złożeniu ofert.

 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednej oferty.

 

 

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 1. ofertę należy złożyć w terminie do 22.03.2024 r. do godz. 10:00

 2. ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście lub przesyłką pocztową

 

Trzcianeckie TBS

 

pokój nr 12

 

ul. Żeromskiego 15

 

64-980 Trzcianka

 

 1. ofertę można złożyć drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 2. ofertę należy jednoznacznie oznaczyć, np. oznaczając napisem na kopercie
  lub w temacie przesyłki elektronicznej

 

„OFERTA – konkurs na wysokość stawki roboczogodziny dla robót remontowych”

 

 1. oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w punkcie 1 zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.

 

 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 

 

 

 

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu złożenia ofert.

 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2024 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego

 

ul. Żeromskiego 15

 

64-980 Trzcianka

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Kołodziejczyk

 

Trzcianeckie TBS

 

pokój nr 16

 

ul. Żeromskiego 15

 

64-980 Trzcianka

 

tel. kom. 530 700 549

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Wolny lokal mieszkalny

Podajemy do wiadomości informację o wolnym lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Trzcianeckiego TBS.

1. Lokal mieszkalny zlokalizowany jest przy ul. Mickiewicza 31 w Trzciance;
2. Powierzchnia użytkowa lokalu 60,14 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka);
3. Miesięczny czynsz na dzień ogłoszenia 1082,52 zł + media
4. Wpłata kaucji i partycypacji na dzień ogłoszenia ok. 86 303,31 zł
5. Objęcie lokalu możliwe od dnia 01.02.2024 r.
Osoby ubiegające się o przydział lokalu proszone są o złożenie wniosku w siedzibie TTBS przy ul. Żeromskiego 15(I piętro).
Warunkiem jest brak własności lokalu w Gminie Trzcianka.
Wniosek dostępny na stronie www.ttbs-trzcianka.pl w zakładce "DRUKI DO POBRANIA" lub siedzibie TTBS.
Osoba do kontaktu:
Agnieszka Kina
tel. 533-327-013

Rokowania na sprzedaż działek

 

                                                      

Trzcianka, dnia 6 listopada 2023 r.

 

 

 

 

 

Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o

 

ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka

 

 

 

zaprasza do rokowań na sprzedaż działek nr 755, 756 i 757 o łącznej powierzchni 8726 m²  przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance.

 

Dla nieruchomości gruntowych nr geodezyjny 755, 756 i 757 Sąd Rejonowy w Trzciance prowadzi księgę wieczystą nr PO1T/00023463/7.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej została wydana Decyzja Burmistrza Trzcianki     z dnia 25 kwietnia 2023 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie     do trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

 

Dla nieruchomości w dniu 13 grudniu 2022 r. zostało przez ENEA Operator wydane zapewnienie dostawy energii elektrycznej.

 

Dla nieruchomości Zakład Inżynierii Komunalnej w Trzciance w dniu 28 grudnia 2022 r. wydał warunki techniczne budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

Na sprzedaż działek nr 755. 756 i 757 zostały ogłoszone następujące przetargi:

 

I przetarg    12 czerwca 2023 r.         909.000,00 zł + VAT

 

II przetarg   30 czerwca 2023 r.        – 790.000,00 zł + VAT

 

III przetarg  28 lipca 2023 r.             – 650.000,00 zł + VAT

 

IV przetarg  1 września 2023 r.        – 499.000,00 zł + VAT

 

V przetarg   6 października 2023 r.  – 399.000,00 zł + VAT

 

Przetargi zakończone wynikiem negatywnym.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 606 904 502

 

 

 

 

 

Prezes Trzcianeckiego TBS

 

Mariusz Kukuś

 

 

Załączniki:

 

1.    Decyzja o warunkach zabudowy

 

2.    Sprostowanie omyłki

 

3.    Warunki ZIK

 

4.    Warunki ENEA

 

5.    Zaświadczenie Burmistrza Trzcianki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja - 13 listopada

W związku z przypadającym w sobotę 11 listopada Narodowym Świętem Niepodległości - dniem wolnym od pracy będzie 13 listopada 2023r. (poniedziałek).

Piąty Przetarg

 

                                                        Trzcianka, dnia 05 września 2023r.

 

OGŁOSZENIE  O PIĄTYM  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻNIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ  BĘDĄCEJ  WŁASNOŚCIĄTRZCIANECKIEGO  TOWARZYSTWA  BUDOWNICTWA  SPOŁECZNEGO

 

6 października 2023 godz. 8.30

 

Siedziba Trzcianeckiego TBS, Trzcianka, ul. Żeromskiego 15 Trzcianka

 

 

 

1.     Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości.

 

- działka nr 755  o powierzchni 3.702 m2

 

-  działka nr 756  o powierzchni 2.329 m2

 

-  działka nr 757  o powierzchni 2.695 m2

 

Ogółem powierzchnia  8.726 m2

 

2.     Klasa gruntu

 

- działka nr 755  R V

 

- działka nr 756  R V

 

- działka nr 757  R V

 

 

 

3.     Księga wieczysta

 

 - działka nr  755      KW nr PO1T/00023463/7

 

 - działka nr  756      KW nr PO1T/00023463/7

 

 - działka nr  757      KW nr PO1T/00023463/7

 

4.  Stan prawny nieruchomości

 

Dla nieruchomości gruntowych nr geod. 755, 756,757, Sąd Rejonowy w Trzciance   prowadzi księgę wieczystą nr  PO1T/00023463/7.

 

Zgodnie z Działem II w/w księgi wieczystej, nieruchomości gruntowe nr geod. 755, 756, 757 stanowią własność Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Spółka z o.o.

 

Działy III i IV w/w księgi wieczystej nie posiadają wpisów.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej została wydana Decyzja Burmistrza Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2023r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie do trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 

w obrębie  geodezyjnym Trzcianka na działkach o nr ewid. 755, 756, 757.

 

5.     Stan użytkowy

 

Nieruchomość gruntowa nr geod. 755, 756, 757 położona jest w strefie pośredniej miasta Trzcianki, w sąsiedztwie ogrodów działkowych oraz terenów niezabudowanych, w niewielkiej odległości od terenów zabudowy mieszkaniowej,    w dość znacznej odległości od centrum miasta. Kształt działki średnio korzystny, teren działki porośnięty samosiejkami drzew nie posiadającymi wartości użytkowej. Dostęp do działki drogą o nawierzchni utwardzonej.

 

Działka położona jest na obszarze mającym możliwość częściowego wyposażenia     w instalacje.

 

Na południowo-wschodnią częścią działki przebiega nasłupowa linia energetyczna.

 

6.     Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Na obszarze, na którym położona jest działka nr geod. 755, 756, 757 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej została wydana Decyzja Burmistrza Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2023r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie do trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 

w obrębie  geodezyjnym Trzcianka na działkach o nr ewid. 755, 756, 757.

 

7.     Prawo własności nieruchomości zbywane jest na podstawie danych z ewidencji

 

gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, a Nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Zbywającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy o powierzchni zbywanych nieruchomości, jeżeli po zbyciu geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

 

8.                Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, Nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

 

9.                Uczestnicy przetargu obowiązani są posiadać następujące dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału                w przetargu. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne          z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z aktualnym stanem nieruchomości i z możliwościami jej zagospodarowania i akceptacją bez zastrzeżeń. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości jest zobowiązana do wniesienie na konto bankowe Zbywającego pozostałej części wylicytowanej kwoty

 

plus należny podatek VAT. Skutkiem uchylenia się Nabywcy od tego zobowiązania

 

 w wyznaczonym terminie jest utrata wpłaconego wadium.

 

Po wniesieniu na konto bankowe Zbywającego całości wylicytowanej kwoty plus

 

należny podatek VAT nastąpi podpisanie umowy przeniesienia własności      nieruchomości w terminie ustalonym przez strony w kancelarii notarialnej wskazanej przez Nabywcę.

 

10.             Cena wywoławcza

 

Cena wywoławcza wynosi 399.000,00 zł  (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych )

 

Do wynegocjowanej ceny doliczony będzie obowiązujący podatek VAT.

 

11.           Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium wysokości 39.900,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych ) na konto Trzcianeckiego TBS

 

Bank PEKAO S.A.I/oddział Trzcianka  nr 45 1240 3741 1111 0000 4457 4154, najpóźniej do dnia 05 października 2023r.

 

Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Trzcianeckiego TBS. Przy dokonywaniu wpłaty należy napisać wadium przetarg na działki nr 755, 756, 757.

 

12.            Nabywca obciążany jest kosztami sporządzenie umowy przeniesienia własności nieruchomości.

 

13.  Ogłoszenie o przetargu zostaje podane na tablicy ogłoszeń Trzcianeckiego TBS oraz na stronie internetowej: www.ttbs-trzcianka.pl i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Trzcianki: www.trzcianka.pl, www.bip.trzcianka.pl w zakładce „przetargi- nieruchomości”.

 

14.            Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. 606 904 502

 

15.           Termin wywieszenia ogłoszenia od dnia 05 września 2023r. do dnia

 

06 października 2023r.

 

 

 

 

 

           Prezes

 

/-/ Mariusz Kukuś

 

Załączniki:

 

1.    Decyzja o warunkach zabudowy

 

2.    Sprostowanie omyłki

 

3.    Warunki ZIK

 

4.    Warunki ENEA

 

5.    Zaświadczenie Burmistrza Trzcianki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podkategorie