Aktualności

Mieszkanie za remont

 

Mieszkanie za remont

 

 

 

Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. organizuje kolejną edycję programu ,,Mieszkanie za remont’’. Program umożliwia wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Trzcianka w zamian
za wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt remontu tego lokalu.

 

 

 

Wniosek o zakwalifikowanie do wykonania remontu mogą składać osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 

- znajdują się na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego,

 

- zadeklarują wykonanie robót remontowo-budowlanych na swój koszt i ryzyko, bez prawa zwrotu lub rozliczenia poniesionych nakładów,

 

- osiągnęły określony dochód, tj. w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

 

1) 350 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 6 233,36 zł;

 

2) 250 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 4 452,40 zł.

 

 

 

Zainteresowane osoby powinny złożyć wniosek o zakwalifikowanie do wykonania remontu w terminie do dnia 26.04.2024 r. poprzez dostarczenie formularza do siedziby Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka, piętro I, pokój nr 15).

 

 

 

Terminy oględzin lokali znajdują się w załączniku ,,Wykaz lokali przeznaczonych do remontu na koszt przyszłego najemcy na dzień 4 kwietnia 2024 r.’’

 

 

 

Załączniki :

 

- Podstawowe informacje o programie ,,Mieszkanie za remont’’

 

- Wykaz lokali przeznaczonych do remontu na koszt przyszłego najemcy na dzień 4 kwietnia 2024 r.

 

- Wniosek o zakwalifikowanie do wykonania remontu lokalu