Aktualności

Ogłoszenie o konkursie

 

Trzcianka, dnia 26.02.2024 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

 1. Zamawiający – Trzcianeckie TBS – ogłasza konkurs w formie rozeznania rynku
  na wykonanie zamówień publicznych o wartości kwoty od 15.000 zł netto do 130.000 zł netto w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r. i zaprasza do złożenia oferty na:

 

wysokość stawki roboczogodziny dla robót remontowych:

 

  1. ogólnobudowlanych:

 

 • roboty ziemne,

 • roboty betonowe i żelbetowe,

 • roboty murowe,

 • roboty ciesielskie,

 • roboty dekarskie,

 • roboty izolacyjne,

 • roboty tynkowe i okładzinowe,

 • roboty posadzkowe i wykładzinowe,

 • roboty stolarskie i montażowe,

 • roboty malarskie,

 • roboty kowalsko - ślusarskie,

 • roboty rozbiórkowe,

 • roboty cząstkowe nawierzchni;

 

  1. instalacji sanitarnych;

  2. instalacji elektrycznych.

 

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Prace remontowe ogólnobudowlane, instalacji sanitarnych i elektrycznych dla budynków własnych Trzcianeckiego TBS, budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz komunalnych budynków mieszkalnych, znajdujących się na terenie gminy Trzcianka, których szacunkowa wartość dla jednego zadania będzie zawierała się w kwocie od 15.000,00 zł netto do 130.000,00 zł netto. Roboty zlecane będą sukcesywnie według bieżących potrzeb i rozliczane kosztorysem powykonawczym sporządzonym metodą kalkulacji szczegółowej przez Wykonawcę w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. Przed rozpoczęciem zadania każdorazowo będzie uzgadniany zakres i wstępny koszt zlecenia oraz termin realizacji. Roboty wykonywane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę (wartość materiałów zgodny z ceną zakupu). Wykonawca może złożyć ofertę częściową.

 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadają wiedzę i doświadczenie;

 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
  do wykonania zamówienia;

 4. mają stabilną sytuację ekonomiczną i finansową;

 

 

 

 1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: będzie uzgadniany każdorazowo przed rozpoczęciem danego zadania remontowego.

 2. Okres gwarancji/rękojmi: 5 lat.

 3. Warunki płatności: Przelew 14 dni od daty otrzymania faktury.

 4. Inne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

 

 • realizować zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi z Zamawiającym,

 • uzgadniać każdorazowo z Zamawiający ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne,

 • wykonywać przedmiot umowy z materiałów dopuszczonych do obrotu
  i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie
  z przepisami ustawy Prawo budowlane, oraz na każde żądanie zamawiającego okazać atesty, świadectwa /certyfikaty/, aprobaty i inne dokumenty stwierdzające jakość
  i dopuszczenie do stosowania użytych materiałów,

 • odpowiednio zabezpieczyć miejsce prowadzenia prac,

 • zapewnić warunki bezpieczeństwa i porządek na placu budowy zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,

 • zapewni nadzór techniczny nad realizowanymi robotami,

 • informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub opóźnienie terminu zakończenia robót,

 • po zakończeniu robót – uporządkować teren i przekazać go Zamawiającemu
  w terminie nie późniejszym niż ustalony termin odbioru robót.

 

 1. Istotne warunki umowy:

 

 • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich
  za szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót oraz szkody wynikające
  ze zniszczenia i innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu
  i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy;

 • stawka podatku VAT będzie naliczana niezależnie dla każdego zadania zgodnie
  z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

 • okres obowiązywania umowy do 31.12.2024 r.;

 • obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne:

 

 • za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz zwłokę w usunięciu wad –
  w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia umownego brutto – za każdy dzień zwłoki,

 • za odstąpienie od umowy – wynosi 15% kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

 • Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustalonej ustawowo, w razie nieterminowej zapłaty faktury przez Zamawiającego;

 

 • Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego.

 

 

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 

Należy podać stawki:

 

 • roboczogodziny bez narzutów (R) w [zł],

 • kosztów pośrednich (Kp) w [%],

 • zysku (Z(R+Kp)) w [%],

 

a następnie wyliczyć stawkę roboczogodziny z narzutami netto (RK) według wzoru:

 

RK = R + Kp + Z(R+Kp).

 

 

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

 

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu
  lub w oparciu o formularz OFERTA, stanowiący załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego;

 2. Cenę oferty należy podać cyfrowo i słownie;

 3. Formularz oferty należy wypełnić czytelną trwałą techniką;

 

 

 

 1. Kryteria oceny ofert:

 

 1. Cena.

 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji po złożeniu ofert.

 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednej oferty.

 

 

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 1. ofertę należy złożyć w terminie do 22.03.2024 r. do godz. 10:00

 2. ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście lub przesyłką pocztową

 

Trzcianeckie TBS

 

pokój nr 12

 

ul. Żeromskiego 15

 

64-980 Trzcianka

 

 1. ofertę można złożyć drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 2. ofertę należy jednoznacznie oznaczyć, np. oznaczając napisem na kopercie
  lub w temacie przesyłki elektronicznej

 

„OFERTA – konkurs na wysokość stawki roboczogodziny dla robót remontowych”

 

 1. oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w punkcie 1 zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.

 

 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 

 

 

 

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu złożenia ofert.

 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2024 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego

 

ul. Żeromskiego 15

 

64-980 Trzcianka

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Kołodziejczyk

 

Trzcianeckie TBS

 

pokój nr 16

 

ul. Żeromskiego 15

 

64-980 Trzcianka

 

tel. kom. 530 700 549

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.