Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Trzcianka, dnia 19 maja 2023r.

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM  NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ TRZCIANECKIEGO  TOWARZYSTWABUDOWNICTWA  SPOŁECZNEGO

 

12 czerwca 2023 godz. 8.30

 

Siedziba Trzcianeckiego TBS, Trzcianka, ul. Żeromskiego 15 Trzcianka

 

 

 

1.     Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości.

 

- działka nr 755  o powierzchni 3.702 m2

 

-  działka nr 756  o powierzchni 2.329 m2

 

-  działka nr 757  o powierzchni 2.695 m2

 

Ogółem powierzchnia  8.726 m2

 

2.     Klasa gruntu

 

- działka nr 755  R V

 

- działka nr 756  R V

 

- działka nr 757  R V

 

 

 

3.     Księga wieczysta

 

 - działka nr  755      KW nr PO1T/00023463/7

 

 - działka nr  756      KW nr PO1T/00023463/7

 

 - działka nr  757      KW nr PO1T/00023463/7

 

4.  Stan prawny nieruchomości

 

Dla nieruchomości gruntowych nr geod. 755, 756,757, Sąd Rejonowy w Trzciance   prowadzi księgę wieczystą nr  PO1T/00023463/7.

 

Zgodnie z Działem II w/w księgi wieczystej, nieruchomości gruntowe nr geod. 755, 756, 757 stanowią własność Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Spółka z o.o.

 

Działy III i IV w/w księgi wieczystej nie posiadają wpisów.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej została wydana Decyzja Burmistrza Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2023r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie do trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 

w obrębie  geodezyjnym Trzcianka na działkach o nr ewid. 755, 756, 757.

 

5.     Stan użytkowy

 

Nieruchomość gruntowa nr geod. 755, 756, 757 położona jest w strefie pośredniej miasta Trzcianki, w sąsiedztwie ogrodów działkowych oraz terenów niezabudowanych, w niewielkiej odległości od terenów zabudowy mieszkaniowej,    w dość znacznej odległości od centrum miasta. Kształt działki średnio korzystny, teren działki porośnięty samosiejkami drzew nie posiadającymi wartości użytkowej. Dostęp do działki drogą o nawierzchni utwardzonej.

 

Działka położona jest na obszarze mającym możliwość częściowego wyposażenia     w instalacje.

 

Na południowo-wschodnią częścią działki przebiega nasłupowa linia energetyczna.

 

6.     Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Na obszarze, na którym położona jest działka nr geod. 755, 756, 757 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej została wydana Decyzja Burmistrza Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2023r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie do trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 

w obrębie  geodezyjnym Trzcianka na działkach o nr ewid. 755, 756, 757.

 

7.     Prawo własności nieruchomości zbywane jest na podstawie danych z ewidencji

 

gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, a Nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Zbywającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy o powierzchni zbywanych nieruchomości, jeżeli po zbyciu geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

 

8.                Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, Nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

 

9.                Uczestnicy przetargu obowiązani są posiadać następujące dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału                w przetargu. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne          z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z aktualnym stanem nieruchomości i z możliwościami jej zagospodarowania i akceptacją bez zastrzeżeń. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 60 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości jest zobowiązana do wniesienie na konto bankowe Zbywającego pozostałej części wylicytowanej kwoty

 

plus należny podatek VAT. Skutkiem uchylenia się Nabywcy od tego zobowiązania

 

 w wyznaczonym terminie jest utrata wpłaconego wadium.

 

Po wniesieniu na konto bankowe Zbywającego całości wylicytowanej kwoty plus

 

należny podatek VAT nastąpi podpisanie umowy przeniesienia własności      nieruchomości w terminie ustalonym przez strony w kancelarii notarialnej wskazanej przez Nabywcę.

 

10.             Cena wywoławcza

 

Cena wywoławcza wynosi 909.000,00 zł  (dziewięćset dziewięć tysięcy złotych)

 

Do wynegocjowanej ceny doliczony będzie obowiązujący podatek VAT.

 

11.           Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium wysokości 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na konto Trzcianeckiego TBS

 

Bank PEKAO S.A.I/oddział Trzcianka  nr 45 1240 3741 1111 0000 4457 4154, najpóźniej do dnia 9 czerwca 2023r.

 

 Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Trzcianeckiego TBS. Przy dokonywaniu wpłaty należy napisać wadium przetarg na działki nr 755, 756, 757.

 

12.            Nabywca obciążany jest kosztami sporządzenie umowy przeniesienia własności nieruchomości.

 

13.            Ogłoszenie o przetargu zostaje podane na tablicy ogłoszeń Trzcianeckiego TBS oraz na stronie internetowej: www.ttbs-trzcianka.pl i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Trzcianki: www.trzcianka.pl, www.bip.trzcianka.pl w zakładce „przetargi- nieruchomości”.

 

14.            Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. 606 904 502

 

15.           Termin wywieszenia ogłoszenia od dnia 19 maja 2023r. do dnia 12 czerwca 2023r.

 

 

 

 

 

           Prezes

 

/-/ Mariusz Kukuś

 

Załączniki:

 

1.    Decyzja o warunkach zabudowy

 

2.    Sprostowanie omyłki

 

3.    Warunki ZIK

 

4.    Warunki ENEA

 

5.    Zaświadczenie Burmistrza Trzcianki