Aktualności

Rusza program "Mieszkanie za remont"

 

Rusza program "Mieszkanie za remont"

Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. przedstawia zasady wynajmowania lokali oraz wykaz mieszkań przeznaczonych do remontu dla osób z listy burmistrza oczekujących na mieszkanie komunalne.

Zasady wynajmowania lokali przeznaczonych do remontu na koszt przyszłego najemcy:

1. Do remontu mogą być przeznaczone lokale, których stopień zużycia elementów budowlanych i urządzeń technicznych kwalifikują lokal do przeprowadzenia tego remontu.

2. O remont lokali mogą ubiegać się osoby umieszczone na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego spełniające kryteria dochodowe określone w § 5 Uchwały Nr XV/139/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Trzcianka, które zadeklarują wykonanie niezbędnych prac remontowych na swój koszt i ryzyko, bez prawa zwrotu lub rozliczenia poniesionych nakładów.

3. Wyboru osoby, z której zarządca nieruchomości zawrze umowę o remont, dokonuje się zgodnie z kolejnością wnikającą z listy, o której mowa w pkt. 2

4. Wniosek o zakwalifikowanie do wykonania remontu lokalu należy pobrać w Trzcianeckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka, piętro I, pokój nr 15.  

 

 Dokument do pobrania